Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych (2008-2010)
Kreska strona

Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych
e-mail: centrum.zatrudnienia@ognisko.org.pl

Projekt "Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych" był realizowany przez ChSON "Ognisko" w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2010r.

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie możliwości zatrudnienia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy poprzez wspieranie ich w procesie poszukiwania, zdobywania i utrzymywania pracy.

Działania zrealizowane

Działania w projekcie realizowane były zgodnie z modelem zatrudnienia wspieranego osób niepełnosprawnych.
 • organizacja spotkań indywidualnych beneficjentów z psychologiem, trenerem pracy i doradcą zawodowym,
 • organizacja  i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów z zakresu: poruszanie się po otwartym rynku pracy, obowiązujące przepisy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja,
 • organizacja grupowych zajęć z treningu społecznego i grupowych zajęć edukacyjnych dotyczących tematyki pracy,
 • wsparcie beneficjentów w poruszaniu się po mieście (np. wizyta w urzędzie pracy, u lekarza medycyny pracy itp.),
 • poszukiwanie stanowisk pracy dostosowanych do możliwości i preferencji zawodowych beneficjentów,
 • szkolenia intensywne na stanowisku pracy po uzyskaniu zatrudnienia,
 • monitoring pracy zatrudnionego beneficjanta - stały kontakt z pracującym beneficjentem i pracodawcą,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób pracujących,
 • systematyczne kontakty kadry projektu z rodzinami beneficjantów oraz ośrodkami dziennego wsparcia, do których uczęszczali beneficjenci
 • pozyskiwanie pracodawców do współpracy,
 • stały kontakt ze środowiskiem pracodawcy, przygotowanie kadry pracowniczej na przyjęcie niepełnosprawnego pracownika,
 • nawiązanie kontaktów z miejscami skupiającymi osoby niepełnosprawne – Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy

Beneficjenci projektu

Beneficjantami projektu były dorosłe osoby z niepełnosprawnościa intelektualną oraz osoby funkcjonujące na pograniczu normy i upośledzenia umysłowego z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie Małopolski, będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu wsparcie otrzymało łącznie 132 beneficjantów, z czego:

 • 128 osób przeszło etat rekrutacji
 • 91 osób zrealizowało praktyki zawodowe
 • 46 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy
 • 37 osób utrzymało zatrudnienie na koniec projektu

Rezultaty miękkie projektu

 • zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości beneficjentów projektu z zakresu najważniejszych zagadnień dotyczących rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia
 • wzrost poczucia własnej wartoścu i pewności siebie beneficjentów oraz wzmocnienie ich motywacji do podjęcia aktywności zawodowej
 • zwiększenie samodzielności, niezależności i zaradności życiowej beneficjentów
 • zmiana postaw pracodawców wobec zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte