Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty w trakcie realizacji

DOM PRZY OGNISKU - TRENING MIESZKALNICTWA DLA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Kreska strona
Projekt realizowany jest na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2021 pn.: „Sięgamy po sukces”.

W ramach zadania prowadzone będzie mieszkanie treningowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnością („ON” – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: intelektualnej lub psychicznej lub całościowych zaburzeń, w tym autyzmu) mieszkańców powiatów: krakowskiego, m. Kraków, wielickiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego. Placówka zlokalizowana jest w Modlnicy koło Krakowa zapewnia 24 godzinne wsparcie asystenta i realizację treningów umiejętności kluczowych dla samodzielnego mieszkania poza rodziną pochodzenia.   

Główne rezultaty z wykonania zadania to:
  • Zrealizowanie przez minimum 40 osób niepełnosprawnych pobytów treningowych w mieszkaniu;
  • Wzrost samowiedzy ON na temat swoich możliwości i potencjału przez określenie poziomu samodzielności w zamieszkaniu;
  • Zwiększenie samodzielności życiowej ON poza rodziną pochodzenia;
  • Podniesienie jakości życia rodziców/opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością;
  • Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o możliwościach i potrzebach związanych z samodzielnym zamieszkaniem dorosłych ON.
Działania prowadzone w ramach zadnia stanowią możliwość zwiększenia dostępu do unikalnej na terenie Małopolski rehabilitacji społecznej Osób z niepełnosprawnością.
Wszystkie działania w projekcie realizowane są w oparciu o indywidualne możliwości i ograniczenia każdego uczestnika, zachowując zasadę równości szans ze względu na płeć, wykształcenie, pochodzenie czy wyznanie.

Realizacja projektu obejmuje 3 okresy:
  • I okres od 1 stycznia 2022 r do 31 marca 2023 roku,
  • II okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 roku,
  • III okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 501-653-793 oraz mailowo: mieszkanie.ognisko@gmail.com.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

lOGO pfron
Plakat dofinansowanie


pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte