Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

ASYSTENT OSOBISTY WSPARCIEM W DRODZE KU SAMODZIELNOŚCI
Kreska strona
Projekt „Asystent osobisty wsparciem w drodze ku samodzielności” jest realizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku.

Głównym celem projektu jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia utrudnia bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, w tym zawodowych.
Projekt jest realizowany w oparciu o indywidualne wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami w postaci usług asystenckich w 4 podstawowych formach:
  • asysta domowa (wsparcie w czynnościach dnia codziennego oraz elementach samoobsługi: trening przygotowania posiłków, dbania o dom, robienia zakupów, adekwatnego ubierania się, dbania o wizerunek),
  • wsparcie komunikacyjne (przemieszczanie się z klientem, przejazdy środkami komunikacji miejskiej lub samochodem),
  • wsparcie w kontaktach z instytucjami (wspólne wizyty w różnorodnych instytucjach, pomoc w wypełnianiu i organizacji dokumentów, ustalanie terminów, pomoc w rozmowie).
  • wsparcie w spędzaniu czasu wolnego (wspólne wyjścia i wyjazdy np. na spacery i wycieczki, na basen, do miejsc kulturalnych, na spotkania ze znajomymi, pomoc w rozwijaniu zainteresowań: wspólne czytanie, aktywności sportowe).
Beneficjentami projektu mogą być osoby, które z powodu długotrwale naruszonej sprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej bądź w zakresie zmysłów mają utrudniony udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami oraz:
  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • zamieszkują na terenie miasta Krakowa oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego, wielickiego,
  • nie korzystają z tych samych form wsparcia w ramach innych projektów finansowanych ze środków publicznych lub uczestnicząc
    w zajęciach w ŚDS lub WTZ.
  • chcą uczestniczyć w projekcie i akceptują zapisy regulaminu.
Rekrutacja do projektu.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.
Rekrutacja będzie się składała z dwóch spotkań prowadzonych przez koordynatora wsparcia.
Podczas pierwszego spotkania nastąpi zapoznanie się z kandydatem, przedstawienie oferowanego w projekcie wsparcia i zasad, zawartych w regulaminie projektu. Omówione zostaną potrzeby wsparcia zgłoszone przez kandydata i ewentualnie jego otoczenie społeczne. Po rozpoznaniu sytuacji i potrzeb klienta oraz możliwości udzielenia mu adekwatnego wsparcia ze strony pracowników projektu podjęta zostanie decyzja o przyjęciu kandydata do projektu.
Wtedy nastąpi drugie spotkanie i podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu
i wypełnienie z klientem wymaganych dokumentów.

Do projektu kwalifikowane są osoby, które:
a) spełniają wszystkie wyżej wymienione warunki,
b) przedstawią i podpiszą wymagane dokumenty,
c) uzyskają pozytywną decyzję zespołu rekrutacyjnego.

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00:
- telefonicznie: 797 700 208
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte