Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

SPRÓBUJ PRACY! II
Kreska strona
Projekt realizowany przez ChSON „Ognisko” na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego w procesie podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:
•ocena osobistych i społecznych kompetencji pracowniczych
•indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i trenera pracy
•możliwość podnoszenia umiejętności drogą pracy indywidualnej oraz poprzez udział w grupowych treningach umiejętności społecznych i zawodowych
•wsparcie w podejmowaniu pracy:
- pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych
- dobór odpowiedniego stanowiska pracy oraz możliwość realizacji treningu umiejętności praktycznych na stanowisku przy wsparciu trenera pracy
- wyszukiwanie ofert pracy i wsparcie w procesie aplikowania o pracę
- intensywne wsparcie trenera w początkowym okresie pracy poprzez intensywne szkolenie stanowiskowe
- możliwość udziału w stażu zawodowym
•dla osób zatrudnionych trwały  monitoring zatrudnienia przez:
- regularny kontakt trenera pracy z osobą zatrudnioną i pracodawcą oraz wsparcie wszystkich specjalistów - odpowiednio do potrzeb
- możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego i interwencyjnego
 
Realizacja projektu obejmuje dwa okresy:
I okres  - 01.01.2017 r. - 31.03.2018 r.
II okres – 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r.
Wyżej wymienione formy wsparcia są prowadzone w trybie ciągłym w I okresie realizacji projektu. W II okresie realizacji projektu są dedykowane wyłącznie osobom pozostającym w zatrudnieniu.
Dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu tworzony jest Indywidualny Plan Działania zawierający proponowane w ramach projektu formy wsparcia, wyznaczane cele i informacje o ich realizacji.

Rekrutacja do projektu
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc w okresie 01.01.2017 r. – 31.03.2018 r.
Obowiązkowe kryteria rekrutacyjne
 Beneficjentem ostatecznym projektu może być osoba, która:
 a)          chce uczestniczyć w projekcie
b)          jest w wieku aktywności zawodowej
c)           przedstawi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
d)          mieszka na terenie województwa małopolskiego
e)           nie jest zatrudniona i nie wykonuje żadnej działalności zarobkowej lub podjęła zatrudnienie w wyniku  wsparcia trenera pracy, ale proces zatrudnienia wspomaganego nie zakończył się           
f)           w momencie przystąpienia do projektu nie bierze udziału w innym projekcie dofinansowanym ze środków publicznych, którego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy
h)    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisze deklarację udziału w projekcie.
Wsparcie kierujemy w szczególności do osób o znacznych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy nie mają szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, w tym  głównie:
- osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- osób z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym,
- osób z niepełnosprawnością sprzężoną. 
Rekrutacja do projektu obejmuje minimum 2 spotkania w czasie których zbierane są informacje formalne o kandydacie, jego sytuacji na rynku pracy oraz potrzebach wsparcia. Weryfikowana jest także motywacja do udziału w projekcie.
Do projektu kwalifikowane są osoby, które:
a)    spełniają wszystkie wyżej wymienione warunki,
b)    przedstawią i podpiszą wymagane dokumenty,
c)    uzyskają pozytywną decyzję zespołu rekrutacyjnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00:

-         w biurze projektu: ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków,

-         telefonicznie: 12 341 46 43, 797 700 202

-         mailowo: aktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl,  www.aktywizacjazawodowa.ognisko.org.pl
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte