Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO (2005-2008)
Kreska strona

Projekt „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO” realizowany był przez ChSON „Ognisko” w okresie lipiec 2005r.-wrzesień 2008r.

Administratorem partnerstwa był Dom Maklerski Penetrator S.A. a partnerami ChSON „Ognisko” były następujące instytucje:

 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej (Kraków),
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kraków),
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Warszawa),
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (Kraków),
 • Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Wzajemna Pomoc" (Radom),
 • Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne" (Kraków),
 • Związek Powiatów Polskich (Warszawa).

Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa było wypracowanie i testowanie mechanizmu two­rzenia oraz promocji przedsiębiorstw społecznych jako metody integracji społeczno-zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej. Gru­pa osób, na rzecz której realizowane były działania partnerstwa obejmowała: osoby pozostające bez pracy z powodu chorób psychicznych oraz osoby pozostające bez pracy, u których wystąpiły psychiczne konsekwencje długo­trwałego bezrobocia i zależności od systemu pomocy społecznej.

Działania zrealizowane przez ChSON „Ognisko”:  

 • praca z beneficjantami grupy docelowej projektu obejmująca: nabór beneficjantów, systematyczną obserwację i analizę możliwości oraz motywacji beneficjantów ostatecznych do podjęcia zatrudniania, kwalifikację grupy beneficjantów deklarujących chęć i gotowych do pojęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, weryfikację umiejętności i możliwości indywidualnych beneficjentów ostatecznych oraz określenie sfer wymagających treningu, organizację zajęć warsztatowych „Trening pracy”, wypracowanie skutecznych metod wsparcia beneficjantów ostatecznych w trakcie wykonywanej pracy w przedsiębiorstwie społecznym, organizację intensywnych praktyk zawodowych dla beneficjantów ostatecznych,
 • praca z rodzinami beneficjantów ostatecznych,
 • organizacja spotkań mających na celu integrację społeczną beneficjantów ostatecznych projektu,
 • organizacja zajęć „Klub Pracownika” mających na celu intensywne przygotowanie beneficjantów ostatecznych do podjęcia pracy oraz przekaza­nie im niezbędnej wiedzy dotyczącej zatrudnienia (zapoznanie ich z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także kodeksem pracy),
 • utworzenie struktury wsparcia beneficjantów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie (mającej na celu podtrzymywanie motywacji do pracy oraz rozwiązywanie bieżących problemów),
 • przygotowanie wizyty studyjnej dla partnerów zagranicznych w przedsiębiorstwie „Allozaur” w Bałtowie w woj. świętokrzyskim oraz w prowadzonym przez ChSON „Ognisko” ŚDS „Świt” w Miłocicach w gminie Słomniki,
 • udział terapeutów – pracowników merytorycznych projektu w wizycie studyjnej w Szkocji, Finlandii i we Włoszech (wymiana doświadczeń, analiza stworzonych i ist­niejących przedsiębiorstw społecznych w Szkocji i Wielkiej Brytanii, wzbogacenie wiedzy na temat ekonomii społecznej),
 • podjęcie współpracy z „Klubem Integracji Społecznej” – przygotowanie i włączenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne w towarzyszenie bene­ficjentom ostatecznym na praktykach zawodowych oraz zorganizowanie szkoleń na temat towarzyszenia beneficjantom ostatecznym w pracy,
 • przygotowanie pracowników z otwartego rynku pracy do współpracy z beneficjentami ostatecznymi,
 • utworzenie sieci instytucji, firm zainteresowanych zatrudnieniem bene­ficjentów ostatecznych i odbiorem produktów i usług dostarczanych przez powstałe w ramach programu przedsiębiorstwa społecznego,
 • udział pracowników projektu w spotkaniu z zagranicznymi partnerami na konferencji projektu Social Economy Exchange Network (S.E.E.N) w Krakowie,
 • utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego  „Ognisko” Sp. z o.o.

 

 

Projekt był współfinansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Spo­łecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.


Partnerzy ChSON "Ognisko" podczas realizacji projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Dom Maklerski PENETRATOR S.A.

Związek Powiatów Polskich

Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki ŚrodowiskowejStowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Wzajemna Pomoc"
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w KrakowiePolskie Towarzystwo Psychiatryczne
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte