Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

SPRÓBUJ PRACY!
Kreska strona

Projekt realizowany przez ChSON Ognisko w patnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych SIL z Lubartowa oraz Stowarzyszeniem Na Tak z Poznaniaw okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych psychicznie – tj. niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie mieszkańców województw: małopolskiego, lubelskiego i wielkopolskiego w procesie podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie obejmuje:
  • Ocenę osobistych i społecznych kompetencji pracowniczych
  • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i trenera pracy
  • Możliwość podnoszenia umiejętności drogą pracy indywidualnej oraz poprzez udział w grupowych treningach umiejętności społecznych i zawodowych
  • Wsparcie w podejmowaniu pracy:
- pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych
-
dobór odpowiedniego stanowiska pracy oraz możliwość realizacji treningu umiejętności praktycznych na stanowisku przy wsparciu trenera pracy
- wyszukiwanie ofert pracy i wsparcie w procesie aplikowania o pracę
- intensywne wsparcie trenera w początkowym okresie pracy poprzez intensywne szkolenie stanowiskowe
- możliwość udziału w stażu zawodowym
  • Dla osób zatrudnionych trwały  monitoring zatrudnienia przez:
- regularny kontakt trenera pracy z osobą zatrudnioną i pracodawcą oraz wsparcie wszystkich specjalistów - odpowiednio do potrzeb
- możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego i interwencyjnego
Dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu tworzony jest Indywidualny Plan Działania zawierający proponowane w ramach projektu formy wsparcia, wyznaczane cele i informacje o ich realizacji.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Obowiązkowe kryteria rekrutacyjne
 Beneficjentem ostatecznym projektu może być osoba, która:
a)    chce uczestniczyć w projekcie,
b)    jest w wieku aktywności zawodowej (osoba pełnoletnia, która nie osiągnęła wieku emerytalnego)
c)    przedstawi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
d)    jest osobą chorującą psychicznie lub posiada niepełnosprawność intelektualną
e)    mieszka (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województw: małopolskiego lub lubelskiego lub wielkopolskiego,
f)     nie jest zatrudniona i nie wykonuje żadnej innej pracy zarobkowej                          
g)    w momencie przystąpienia do projektu nie bierze udziału w innym projekcie dofinansowanych ze środków PFRON, którego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy,
h)    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisze deklarację udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu obejmuje minimum 2 spotkania w czasie których zbierane są informacje formalne o kandydacie, jego sytuacji na rynku pracy oraz potrzebach wsparcia. Weryfikowana jest także motywacja do udziału w projekcie.

Do projektu kwalifikowane są osoby, które:
a)    spełniają wszystkie wyżej wymienione warunki,
b)    przedstawią i podpiszą wymagane dokumenty,
c)    uzyskają pozytywną decyzję zespołu rekrutacyjnego.


Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00:
-         w biurze projektu: ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków,
-         telefonicznie: 12 341 46 43, 797 700 202
 
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte