Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

AKTYWNI RAZEM 2 - PARTNERSTWO NA RZECZ WSPOMAGANEGO ZATRUDNIANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA OTWARTYM RYNKU PRACY
Kreska strona

Projekt wspólny ChSON „Ognisko”, Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia FAON. Planowany okres realizacji: 01.04.2014 – 31.03.2017.

Cel projektu

Celem projektu jest wdrożenie i promocja modelu zatrudnienia wspomaganego jako skutecznej formy aktywizacji zawodowej i wyrównywania szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Efektem działań zespołu trenerów (z udziałem psychologów i doradców zawodowych) będzie przygotowanie lub/i pozyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez osoby osoby z niepełnosprawnością oraz utrzymanie jak najdłużej jego trwałości poprzez wsparcie trenera pracy.

Beneficjenci ostateczni projektu

W ramach działań projektowych wsparciem zostanie objętych łącznie 320 osób z niepełnosprawnością, o niskich kompetencjach społecznych i pracowniczych, niskim wykształceniu i doświadczeniu zawodowych bądź ich braku.

BO rekrutowani będą w trzech grupach – osoby zamieszkałe we Wrocławiu i powiatach przyległych, w Krakowie i województwie małopolskim oraz w Katowicach i aglomeracji katowickiej.

W każdej grupie udział wezmą osoby aktualnie nieaktywne zawodowo (niezatrudnione) oraz zatrudnione w wyniku udziału w programie pilotażowym TRENER PRACY w latach 2007-2011 oraz projekcie „Aktywni Razem – partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy”.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły.

Kryteria rekrutacji:

- chęć uczestnictwa w projekcie wynikająca z motywacji do podjęcia zatrudnienia

- wiek pomiędzy 18 a 55 r.ż.

- posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wyjątek orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe)

- posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych

- zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego, dolnośląskiego lub śląskiego

- nie pozostawanie w zatrudnieniu i nie wykonywanie żadnej innej pracy zarobkowej lub zatrudnienie na otwartym rynku pracy w wyniku udziału w programie pilotażowym TRENER PRACY w latach 2007-2011 oraz projekcie „Aktywni Razem – partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy”.

- brak uczestnictwa lub bycie absolwentem Warsztatów Terapii Zajęciowej

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnictwo w projekcie

Uczestnik projektu bierze udział w następujących działaniach:

    1. Przygotowanie do pracy, które obejmuje:

- spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem pracy

- spotkania grupowe

- treningi umiejętności praktycznych

- warsztaty umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy dobierane indywidualnie dla każdego uczestnika projektu

    2. Wsparcie w podejmowaniu pracy, które obejmuje:

- wyszukiwanie ofert pracy

- wsparcie trenera w procedurze zatrudnienia

- intensywne wsparcie trenera w początkowym okresie pracy poprzez intensywne szkolenie stanowiskowe

    3. Trwały monitoring zatrudnienia, który obejmuje:

- regularny kontakt trenera pracy z osobą zatrudnioną i pracodawcą

- możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego i interwencyjnego w razie potrzeby

- regularne wsparcie trenera pracy w zależności od bieżących potrzeb

    4. Współdziałanie w tworzeniu Indywidualnego Planu Działania, który zawiera proponowane w ramach projektu działania, wyznaczone cele i informacje o ich realizacji.


Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje można uzyskać:

-         w biurze projektu: ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków, I piętro

-         telefonicznie: 513 927 380

-         mailowo: aktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte