Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Promocja aktywizacji zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (2005)
Kreska strona

Projekt „Promocja aktywizacji zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną” realizowany był przez ChSON „Ognisko” w okresie 15-31 grudnia 2005r.

Cel projektu: 

Celem projektu była promocja dotychczasowych działań Stowarzy­szenia w zakresie aktywizacji zawodowej dorosłych osób niepełnospraw­nych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnospraw­nej, mogącej podejmować różnorodne działania na rynku pracy i uczestni­czyć w nim w różnym wymiarze.

Działania zrealizowane:

  • wydanie numeru Kwartalnika „Światło i Cienie” poświęconego aktywi­zacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • organizacja mini kampanii społecznej, obejmującej zasięgiem Małopol­skę,
  • przygotowanie i emisja w lokalnej TV spotu promującego aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,
  • przygotowanie i druk ulotek promujących działania Stowarzyszenia,
  • przygotowanie zakładki na stronie Stowarzyszenia (www.ognisko.idn.org.pl), dotyczącej możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Rezultaty projektu:

  • wydano numer 4/50/2005 Kwartalnika „Światło i Cienie” pt. „Aktywi­zacja zawodowa osób niepełnosprawnych”,
  • zrealizowano promocyjną wysyłkę numeru 4/50/2005 Kwartalnika, do 1000 wybranych instytucji: organizacji pozarządowych, poradni specja­listycznych, WTZ-ów, ŚDS-ów, bibliotek pedagogicznych i in.,
  • przeprowadzono mini kampanię społeczną w Małopolsce, obejmującą emisję przygotowanej w tym celu reklamy telewizyjnej, ukazującej oso­by niepełnosprawne intelektualnie jako dobrych pracowników,
  • opracowano i wydrukowano ulotki informujące o działalności ChSON „Ognisko” na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • uruchomiono podstronę w witrynie internetowej ChSON „Ognisko” poświęconą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektu­alnie.

Projekt „Promocja aktywizacji zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną” był dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo­łecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte