Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

AKTYWNI RAZEM - PARTNERSTWO NA RZECZ WPROWADZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTY RYNEK PRACY
Kreska strona

Projekt wspólny Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (www.wson.wroc.pl) oraz ChSON "Ognisko" jest efektem kilkuletniej współpracy organizacji i zespołów realizujących projekty wspomaganego zatrudniania. Planowany okres realizacji od 01.01.2012 - 31.03.2014 roku.

 

 

Cel projektu

 

 

Celem projektu wspólnego jest wdrożenie modelu zatrudnienia wspomaganego jako skutecznej formy aktywizacji zawodowej i wyrównywania szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na terenie miast i powiatów wrocławskiego i krakowskiego oraz określenie rekomendacji organizacyjno - prawnych do tworzenia systemowych rozwiązań w tym zakresie.

 

Efektem działań zespołu trenerów (z udziałem psychologów i doradców zawodowych) będzie przygotowanie lub/i pozyskanie zatrudnienia na otwartym rynku przez te osoby i utrzymanie jak najdłużej jego trwałości poprzez wsparcie trenera pracy.

 

 

Beneficjenci Ostateczni projektu

 

 

W ramach działań projektowych wsparciem zostanie objętych łącznie 325 osób z niepełnosprawnością o niskich kompetencjach społecznych i pracowniczych, niskim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym bądź ich braku.

 

Niski poziom funkcjonowania i umiejętności społecznych jest podstawowym kryterium dla osoby, która powinna otrzymać wsparcie trenera pracy w aktywizacji zawodowej.

Beneficjenci projektu będą rekrutowani w dwóch grupach - osoby zamieszkałe we Wrocławiu i powiecie wrocławskim oraz osoby zamieszkałe w Krakowie i powiecie krakowskim.

W każdej grupie udział wezmą zarówno osoby dotychczas nieaktywne zawodowo (niezatrudnione) jak i osoby, które brały udział w programie wspomaganego zatrudniania realizowanego w ramach pilotażowego programu TRENER PRACY we Wrocławiu i w Krakowie - dla tych osób przewidziane w projekcie działania są kontynuacją wsparcia, dzięki któremu pozyskali i utrzymują trwałe zatrudnienie.

W Krakowie aktualnie w projekcie uczestniczą osoby, które uzyskały zatrudnienie na otwartym rynku w wyniku programu pilotażowego Trener Pracy w latach 2007-2010.

Rekrutacja do projektu

Kandydatów do projektu obowiązują następujące kryteria rekrutacyjne:

  • chęć uczestnictwa w projekcie,
  • kryterium wieku: między 18 a 55 lat,
  • przedstawienie oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie
    o lekkim stopniu niepełnosprawności z uwagi na upośledzenie umysłowe),
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilno – prawnych,
  • zamieszkiwanie na terenie województwa dolnośląskiego lub małopolskiego,
  • nie pozostawanie w zatrudnieniu i nie wykonywanie żadnej innej pracy zarobkowej lub zatrudnienie na otwartym rynku w wyniku udziału w programie pilotażowym Trener Pracy w latach 2007-2010,
  • brak uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub status absolwenta WTZ,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Jankiewicz

ul. Prądnicka 10, 30-002 Kraków

tel. 513 927 380
Pokój 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte