Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

Promocja aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych-pracownia praktycznwego przygotowania do pracy na stanowisku pomoc kuchenna (2009)
Kreska strona

Projekt „Promocja aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie – pracownia praktycznego przygotowania do pracy na stanowisku pomoc kuchenna” realizowany był przez ChSON „Ognisko” w okresie 29 czerwca – 31 grudnia 2009r. i stanowił uzupełnienie działań stowarzyszenie w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Cel projektu:

Celem projektu była aktywizacja zawodowa (przeszkolenie oraz praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku pomoc kuchenna) osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt odpowiadał na następujące zdiagnozowane problemy:

  • niewystarczająca ofertę miejsc praktyk dla osób niepełnosprawnych na terenie gminy Kraków,
  • problem wykluczenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych związany z brakiem umiejętności zawodowych tych osób,
  • niska świadomość społeczną dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej, a szczególnie podejmowania pracy tej grupy osób,
  • brak dobrych praktyk w zakresie praktycznych szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych.

Działania zrealizowane:

W ramach realizacji projektu przeprowadzono kurs „Przygotowanie do pracy w gastronomii” podczas którego osoby niepełnosprawne miały możliwość zapoznania się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi pracy w gastronomii oraz w szerokim wymiarze mogły ćwiczyć wykonywanie czynności i zadań będących obowiązkami osób zatrudnionych na stanowiskach pomocy kuchennych. Osoby niepełnosprawne uczestniczące w kursie zdobyły nowe doświadczenie, które wzbogaciło ich kompetencje osobiste, społeczne i zawodowe.

Podczas zajęć uczestnicy kursu musieli sprostać wymaganiom dyscypliny, obowiązkowości, przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, mieli okazję do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności poznawczych wypełniając dokumenty szkolenia, korzystając z materiałów szkoleniowych, przepisów kulinarnych, operując miarami i ilościami produktów. Ważnym elementem było również ćwiczenie współpracy z innymi uczestnikami kursu i z prowadzącymi kurs trenerami pracy.

Beneficjenci projektu:

Beneficjentami projektu były dorosłe, niepracujące osoby niepełnosprawne intelektualnie, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie gminy Kraków, które zainteresowane były podjęciem pracy w branży gastronomicznej. Z realizacji projektu skorzystało łącznie 14 osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte