Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Projekty zakończone

System planowania i zarządzania jakością zorientowany na potrzeby klienta (2005-2006)
Kreska strona
W okresie od 01.12.2005r. do 31.08.2006r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" realizowało projekt pt. "System planowania i zarządzania jakością zorientowany na potrzeby klienta". Projekt ten był realizowany w ramach Programu Phare 2003 "Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju", komponent: "Dotacje na rzecz rozwoju instytucjonalnego dla organizacji pozarządowych".

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie jakości usług świadczonych przez ChSON „Ognisko” na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez: stworzenie długofalowej strategii działania, rozwoju i promocji organizacji; zwiększenie potencjału organizacyjnego stowarzyszenia; podniesienie po­ziomu kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz wdrożenie wymagań nor­my PN EN ISO 9001:2000.

 

Działania zrealizowane:

 • opracowanie koncepcji rozwoju ChSON „Ognisko” i priorytetów dzia­łania,
 • stworzenie planu strategicznego dla działalności ChSON „Ognisko”, który był podstawą do two­rzenia procedur opisujących procesy zachodzące w organizacji i planów operacyjnych dla wszystkich działań realizowanych przez organizację,
 • przygotowanie (pod kątem specyficznych potrzeb organizacji) programu rozwoju potencjału pracy ukierunkowanego w różnym stopniu na doskonalenie wiedzy zawodowej i umiejętności praktycznych pracow­ników,
 • zwiększenie potencjału organizacyjnego stowarzyszenia, poprzez prze­prowadzenie remontu pomieszczeń biura stowarzyszenia oraz zakup niezbędnego do pracy sprzętu,
 • wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2000,
 • przygotowanie i opracowanie systemu wdrażania dorosłych osób z nie­pełnosprawnością intelektualną na rynek pracy,
 • promocja działań organizacji

Rezultaty projektu:

 • opracowanie planu strategicznego rozwoju ChSON „Ognisko” na najbliższe lata, łącznie z pro­gramem rozwoju kadry ChSON „Ognisko”,
 • przeszkolenie 15 liderów z zakresu zarządzania zespołu,
 • przeszkolenie 32 pracowników i 2 wolontariuszy z zakresu udzielania osobom niepełnosprawnym pierwszej pomocy,
 • przeszkolenie 8 pracowników z zakresu integracji sensorycznej,
 • przeszkolenie 5 pracowników z zakresu metody Halliwick,
 • wsparcie 15 pracowników superwizją zewnętrzną a 15 pracowników superwizją wewnętrzną,
 • przeszkolenie 6 pracowników z zakresu obsługi komputera i możliwo­ści wykorzystania go w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • przeszkolenie 5 osób z zakresu technik plastycznych,
 • przeszkolenie 9 pracowników i 2 wolontariuszy w zakresie pracy na stanowisku asysten­ta osoby niepełnosprawnej,
 • remont i doposażenie biura stowarzyszenia,
 • wdrożenie System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000,
 • wydanie 2000 ulotek,
 • umieszczenie informacji o działaniach podejmowanych w projekcie i zmianach organizacyjnych w stowarzyszeniu na stronie www.ognisko.idn.org.pl.

Odbiorcy projektu:

 • odbiorcy bezpośredni: uczestnicy zajęć prowadzonych w DCA (100 osób niepełnosprawnych), pracownicy stowarzyszenia (ok. 60 osób - zatrudnieni na podstawie umowy o prace, umowy zlecenie, umowy o dzieło), wolontariusze współpracujący ze stowarzyszeniem (ok. 70 osób), członkowie stowarzyszenia (32 osoby)
 • odbiorcy pośredni: uczestnicy projektów realizowanych przez stowarzyszenie (ok. 200 osób), rodziny uczestników zajęć w DCA i programów (ok. 300 rodzin), przedstawiciele instytucji, organizacji, szkół i urzędów współpracujących z ChSON "Ognisko" (ok. 200 osób).

Projekt "System planowania i zarządzania jakością zorientowany na potrzeby klienta" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach programu Phare 2003.  

pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte