Top
Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Bank PEKAO S.A o/Kraków

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Czytelnia

Wczesna pomoc rodzinom z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju - projekt realizowany przez ChSON
Kreska strona
Ewa Reczek

Wiedząc, że sytuacja rodziny małego dziecka z problemami rozwojowymi jest w naszych warunkach niezwykle trudna, już kilka lat temu podjęliśmy w ramach CHSON "Ognisko" starania o możliwość towarzyszenia tym rodzinom w ramach Zespołu Wczesnej Interwencji, który pragnęliśmy powołać. Naglącą potrzebę powołania takiego zespołu widziało również grono krakowskich specjalistów zajmujących się wczesną stymulacją dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi. Również doświadczenia krajów zachodnich dobitnie wykazały, że podjęta w porę stymulacja dzieci z dysfunkcjami, poprzez pełne wykorzystanie ich potencjału rozwojowego, w sposób istotny zmniejsza stopień uszkodzenia, tym samym zmniejszając w przyszłości liczbę pensjonariuszy domów opieki społecznej.

Zespół taki udało nam się powołać w listopadzie 1996 roku, dzięki funduszom uzyskanym ze Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Phare-Tacis-Lien. W ciągu następnych lat działał w oparciu o dotacje z Urzędu Miasta oraz Fundacji Batorego.

Sam zespół powstał już wcześniej i przez dwa lata przygotowywał się do rozpoczęcia działalności, intensywnie się szkoląc. W jego skład weszli: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, fizjoterapeuta, lekarz rehabilitacji, doświadczony rodzic.

Od początku naszej działalności przyjęliśmy kilka podstawowych założeń, do których należało:

 • objęcie opieką całej rodziny,
 • formuła wizyt domowych,
 • praca w oparciu o zespół specjalistyczny,
 • indywidualny plan pomocy dla każdej rodziny.

Założyliśmy, że adresatami naszego projektu będą rodziny z dziećmi od 0 do 5 lat:

 • z grup dyspanseryjnych,
 • z dziećmi z wadami genetycznymi,
 • z dzieci z zaburzeniami rozwoju o nieznanej etiologii,
 • z dziećmi z porażeniem mózgowym,
 • z dziećmi z cechami autystycznymi,
 • z dziećmi ze znacznymi zaburzeniami emocjonalnymi.

Osobą pierwszego kontaktu jest psycholog lub pedagog (odpowiedzialny za koordynację działań pomocowych w rodzinie). Do niego też należy decyzja, kto ze specjalistów następnie odwiedzi rodzinę. Po wizycie kolejnych specjalistów dokonywana jest kompleksowa diagnoza, a następnie wraz z całym zespołem tworzony jest indywidualny plan pomocy. Określa on czas trwania, ilość i częstotliwość wizyt, rodzaj świadczonej pomocy. Do zadań osoby koordynującej pomoc w danej rodzinie należy również ewaluacja realizacji planu pomocy (dokonywana wspólnie z zespołem i rodziną) oraz decyzja o zakończeniu pomocy.

Celem działania zespołu jest:

 • dokonanie pierwszej diagnozy sytuacji rodziny i stanu dziecka,
 • udzielenie szybkiego, krótkoterminowego (do 10 wizyt) wsparcia rodzinie i dziecku,
 • zorganizowanie optymalnego środowiska rozwojowego dla dziecka,
 • wytyczenie kierunku dalszej terapii.

Optymalny poziom rozwoju dziecka, jak też sposób w jaki bywa on osiągany jest indywidualny dla każdego dziecka i dla każdej rodziny. Stąd też w naszych metodach terapeutycznych przeważają te podejścia, które kładą nacisk na ich niepowtarzalność i specyfikę (między innymi metoda Wideotreningu Komunikacji, metoda NDT-Bobath).

Dużą rolę odgrywa także możliwość kontaktu z innymi rodzicami z podobnymi problemami, stąd istotną częścią naszego programu była pomoc w założeniu grupy wsparcia dla rodziców, a także włączenie do Zespołu Wczesnej Interwencji psychologa - matki dziewczynki z Zespołem Downa.

Rodzinom objętym naszą opieką staramy się towarzyszyć też w praktyczny sposób, mianowicie przez jakiś czas udawało nam się pozyskać fundusze na profesjonalny baby seating, aby rodzice dzieci upośledzonych mieli dla siebie chwilę wytchnienia. Istotnym elementem programu wczesnej interwencji było również wydanie poradnika dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi.

Kilkuletnie doświadczenia krakowskiego zespołu wczesnej interwencji z jednej strony potwierdziły konieczność jego istnienia i słuszność przyjętych metod pracy, z drugiej jednak ujawniły niedostatki wynikające z braku systemowych rozwiązań w tym zakresie. Funkcjonowanie w oparciu o roczne projekty grantowe, a co za tym idzie brak jakiejkolwiek pewności co do możliwości kontynuowania działalności, w znacznym stopniu ograniczał strukturę pracy Zespołu. Stąd coraz bardziej palące wydaje się tworzenie rozwiązań zakładających ścisłą współpracę organizacji pozarządowych z lokalnymi strukturami, w których zadaniach leży świadczenie tego typu pomocy.

Ewa Reczek

Pozostale aktualnosci
Mózgowe porażenie dziecięce   Rodzeństwo   Bliźniaki
dr med. Monika Gasińska
wiecej
 
Grażyna Banach-Kociołek
 
Joanna Ochał
pik
Kwartalnik „Światło i cienie” Pobierz program do rozliczania PITa

ChSON "Ognisko" | ul. Lubelska 21 | 30-003 Kraków
tel. +48 12 423 12 31 | faks: +48 12 422 96 38 | e-mail: biuro@ognisko.org.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt i realizacja: Otwarte

e-mail Projekt i realizacja Otwarte